Här finner du svar på vanligen ställda frågor. OBS! Författaren till respektive information tar inget som helst ansvar för eventuella skador etc. som kan uppstå i samband med användande av informationen!

Moderator: Moderatorer

Användarvisningsbild
av Jocke S.
#209323
Diagnosboxen:Bild

700- och 900-serien mellan årsmodellerna 88b och -95.
Vid vänster (sett från bilens färdriktning) fjäderbenstorn sitter en box (vissa senare modeller har två boxar A & B).

*Lyft på locket. I locket sitter ett stift med en kabel. Sätt stiftet i det uttag du vill göra diagnos.

Uttagens adresser:
Box A (har man bara en box så blir denna box A). Denna box har en kabel med stift instucken i locket.
Hål 1 = Växelstyrning.
Hål 2 = Motordtyrning (LH2.4 bränsleinsprutning).
Hål 3 = ABS.
Hål 5 = ?
Hål 6 = Elektronisk tändsystem (EZ116K).
Hål 7 = Kombinationsinstrument.

Box B (om finnes)
Hål 1 = Värme/Klimatanläggning.
Hål 2 = Tempomat.
Hål 3 = ?
Hål 5 = SRS.
Hål 6 = Stolinställning.
Hål 7 = ?

*Vrid på tändningen till läge 2 (Varningslampor i instrumentet tänds).
*Tryck ner knappen en gång (en sekund) på diagnosboxen (lampan lyser när knappen är nertryckt).
*Nu börjar lampan blinka en kod. Typ: * * --- * * * --- * * vilket motsv. 2-3-2.

Läs ur felkoderna igen genom att trycka en gång (en sekund) på diagnosboxens knapp. När samma kod(er) återkommer, finns ej flera att utläsa.
Koden 1-1-1 = Inga fel loggade i systemet.


Från årsmodellen -96 kom ett nytt system, kallat: OBD2.
Dessa modeller har inget diagnosuttag under huven, utan ett 16-pols uttag mellan framstolarna.

Jag har "ännu" obekräftade instruktioner om hur man läser felkoder ur detta system med hjälp av en multimeter och en kabelstump.
*Tändning av.
*Anslut multimetern (inställd på DC-volt) mellan 3 och 5 = Bränslesystemet, (uttag 1 och 5 = tändsystemet).
*Vrid på tändningen till läge 2 (varningslampor i instrumentet tänds).
*kortslut mellan 3 och 5, en gång (en sekund).
*Nu börjar mätaren visa spännings-spikar. Typ: spik,spik, spik,spik,spik, spik,spik. Vilket motsv. 2-3-2.

Läs ur felkoderna igen genom att kortsluta en gång (en sekund) mellan 3 och 5. När samma kod(er) återkommer, finns ej flera att utläsa.
Koden 1-1-1 = Inga fel loggade i systemet.
Senast redigerad av 5 Jocke S., redigerad totalt 0 gång.
Användarvisningsbild
av Jocke S.
#209329
Bränslesystem: LH2.4

1-1-2 = Fel i styrenhet
Villkor:
Styrenheten kontrollerar att de interna signalerna i styrenheten är korrekta.
Om styrenheten upptäcker att så inte är fallet sätts felkoden 1–1–2.
Felorsak:
Styrenhetsfel.
Felsymptom:
Inga.

1-1-3 = Lambdaintegrator (tänder miljölampan)
Villkor:
Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för fet eller för mager. Styrenhetens lambdaregleringskrets kompenserar detta genom att feta upp eller magra ut bränsle/luftblandningen. När styrenheten får kompensera 25 % (integratorn i max övre eller undre anslag) under 3 minuter tolkas detta som onormalt och felkod sätts.
Felorsak:
Kortslutning till jord eller i ledningar till lambdasonden. Kraftigt mager eller fet motor.
Felsymptom:
Hög bränsleförbrukning.

1-2-1 = Luftmassamätarsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
Om signalen från luftmassmätaren till styrenheten är felaktig eller saknas, får styrenheten ingen information om hur mycket luft som passerar in till motorn. Informationen behövs för att rätt bränslemängd ska sprutas in. Styrenheten sätter felkod och går in i ett nödprogram med fasta insprutningstider för att bilen ska gå att köra.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar, anslutningar eller luftmassmätaren.
Felsymptom:
Olika typer av körbarhetsproblem, hög bränsleförbrukning.

1-2-3 = Motortemperaturgivarsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
Om signalen från motortempgivaren motsvarar en temperatur under -40 °C eller över 120 °C sätts felkoden. Styrenheten antar då en temperatur på kylvattnet till 20 °C vid start och annars cirka 90 °C (limp home) så att bilen är körbar.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar, anslutningar eller komponent.
Kontaktresistans i anslutningar.
Dålig stomanslutning av signaljord.
Felsymptom:
Svårstartad kall.

1-3-1 = Varvtalssignal från tändstyrenheten
Villkor:
Vid start skickar tändstyrenheten varvtalssignal parallellt till #1 och #28 på bränslestyrenheten. Om bränslestyrenheten detekterar varvtalssignal på #28 men inte på #1 sätts felkoden.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord.
Felsymptom:
Motorn startar inte.

1-3-2 = Batterispänning
Villkor:
Felkod sätts om spänningen på #9 är lägre än 8 V eller högre än 16 V i mer än 5 sekunder efter det att motorn startats.
Felorsak:
Dåligt batteri.
Laddningssystemet överladdar eller laddar inte alls.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom.

1-3-3 = Spjällkontakt vid tomgång
Villkor:
Om styrenheten får signal från tomgångskontakten när motorvarvtalet är över 1500 rpm och lasten motsvarar dellast tolkas detta som att motorn omöjligt kan gå i tomgångsläge.
Felorsak:
Kortslutning till jord i ledningen till styrenheten.Tomgångskontakten bryter inte.
Felsymptom:
Hög tomgång.

2-1-2 = Lambdasondsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
Om signalen saknas kan styrenheten inte sköta lambda regleringen.
Felkod sätts om signalen är fel (över 1,1 V) eller saknas (0,5 V) 3 minuter efter det att temperaturen överstigit 80 °C.
Felorsak:
Avbrott, kortslutning till spänning i ledningar till lambdasonden.
Kontaktresistans i anslutningar.
Utebliven förvärmning till lambdasonden.
Felsymptom:
Hög bränsleförbrukning, kan ge körbarhetsproblem.

2-1-3 = Spjällkontaktsignal vid fullast
Villkor:
Spjällkontakten indikerar fullast men styrenhetens information om lastsignalen är för låg för att vara fullast. Felkoden kommer då att sättas om motorn inte befinner sig i startläge eller i ett nödprogram.
Felorsak:
Kortslutning till jord i ledningen till styrenheten.
Fullastkontakten bryter inte.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom.

2-2-1 = Adaptiv lambdareglering dellast (tänder lampa)
Villkor:
Det adaptiva systemet kompenserar för långsamma förändringar av bränsle/luftblandningen.
Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för mager i dellastområdet. Det adaptiva systemet kompenserar detta genom att feta upp bränsle/luftblandningen för att behålla λ=1, vilket är rätt bränsle/luftblandning. När adaptiva systemet har kompenserat näst intill maximalt vad det klarar av tolkas detta som onormalt och felkod 2–2–1 sätts.
Felorsak:
Motorn går för magert, luftläckage, lågt bränsletryck, felaktiga givarsignaler.
Felsymptom:
Tjuvstopp vid kallstart, eventuellt hög bränsleförbrukning, olika körbarhetsproblem.

2-2-3 = Tomgångsventilsignal
Villkor:
Genom att mäta ventilens strömförbrukning kan styrenheten avgöra om ventilen arbetar inom ett normalt område.
Om anslutning 33 är kortsluten till jord blir strömförbrukningen för hög. Om strömförbrukningen är under 0,12 A betraktar styrenheten det som ett avbrott till kretsen.
Felkoden 2-2-3 sätts i båda fallen.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i kretsen eller i tomgångsventilen.
Felsymptom:
Motorn startar inte eller är svårstartad.
Lågt tomgångsvarvtal.

2-3-1 = Lambdareglering (tänder miljölampan)
Villkor:
Det adaptiva systemet har kompenserarat för långsamma förändringar av bränsle/luftblandningen. Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för fet eller för mager i dellastområdet. Det adaptiva systemet kompenserar detta genom att feta upp eller magra ut för att behålla λ=1, vilket är rätt bränsle/luftblandning. När adaptiva systemet har kompenserat näst intill maximalt vad det klarar av tolkas detta som onormalt och felkod 2–3–1 sätts.
Felorsak:
Motorn går för magert:
Luftläckage.
Lågt bränsletryck.
Felaktiga givarsignaler.
Motorn går för fett:
Högt bränsletryck.
Förorenad motorolja.
Läckande insprutare.
Läckande EVAP ventil.
Felaktiga givarsignaler.
Läckande avgassystem
Felsymptom:
Tjuvstopp vid kallstart.
Eventuellt hög bränsleförbrukning.
Olika körbarhetsproblem.

2-3-2 = Lambdareglering (tänder miljölampan)
Villkor:
Det adaptiva systemet har kompenserarat för snabba förändringar av bränsle/luftblandningen. Styrenheten får information från lambdasonden om bränsle/luftblandningen är för fet eller för mager i tomgångsområdet. Det adaptiva systemet kompenserar detta genom att feta upp eller magra ut för att behålla λ=1, vilket är rätt bränsle/luftblandning. När adaptiva systemet har kompenserat näst intill maximalt vad det klarar av tolkas detta som onormalt och felkod 2-3-2 sätts.
Felorsak:
Motorn går för magert:
Luftläckage.
Lågt bränsletryck.
Felaktiga givarsignaler.
Motorn går för fett:
Högt bränsletryck.
Förorenad motorolja.
Läckande insprutare.
Läckande EVAP ventil.
Felaktiga givarsignaler.
Läckande avgassystem.
Felsymptom:
Tjuvstopp vid kallstart.
Eventuellt hög bränsleförbrukning.
Olika körbarhetsproblem.

3-1-1 = Hastighetssignal
Villkor:
Om motorvarvtalet är över 2100 rpm, lastsignalen motsvarar dellast och styrenheten inte får någon signal från hastighetmätaren under 8 sekunder sätts felkod.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledning från kombinationsinstrumentet
Avbrott eller kortslutning till jord i ledning mellan kombinationsinstrumentet och givaren.
Felsymptom:
Tomgångsproblem.

3-1-2 = Knackuppfetning
Villkor:
Vid startförsök skickar tändsystemets styrenhet tändsignal både till stift 1 och 28. Detta för att kontrollera att ledningen till stift 28 är hel. Felkod sätts om signalen saknas.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning på ledningen mellan EZ #4 och LH #28.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom.

3-2-2 = Luftmassemätare
Villkor:
Om varvtalet varit över 2100 rpm och motortemperaturen överstigit 60°C ska renbränning ske när tändningen slås av. Om inte spänningen överstiger 2 V på stift 7 sätts felkod.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning på ledningen mellan LH #8 och stift 4 på luftmassmätaren.
Felsymptom:
Olika körbarhetsproblem på grund av nedsmutsad tråd i luftmassmätaren.
Senast redigerad av 2 Jocke S., redigerad totalt 0 gång.
Användarvisningsbild
av Jocke S.
#209335
Tändsystem/reglersystem: EZ 116 K

1-4-2 = Fel i styrenhet (tänder miljölampan)
Villkor:
Styrenheten kontrollerar att de interna signalerna i styrenheten är korrekta. Om styrenheten upptäcker att så inte är fallet sätts felkoden 1–4–2.
Felorsak:
Styrenhetsfel.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom.

1-4-3 = Knackgivare (tänder miljölampan)
Villkor:
Med varm motor och varvtal över 2000 rpm görs en test av signalen från knackgivaren. Om signalen är under en viss nivå görs en sänkning av tändningen och felkoden 1–4–3 sätts.
Eftersom signalen från knackgivaren inte går att mäta utan särskild utrustning, kontrolleras endast ledningarna.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar eller knackgivare.
Kontaktresistanser i anslutningar.
Felsymptom:
Dålig acceleration, dålig effekt, hög bränsleförbrukning.

1-4-4 = Lastsignal (tänder miljölampan)
Villkor:
I dellastområdet görs en test av belastningssignalen två gånger varje motorvarv.
Om belastningssignalen är konstant hög eller låg sätts felkoden 1–4–4.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord på ledningen mellan LH 2.4 #25 och EZ 116 K #8.
LH 2.4 styrenhet defekt.
Avbrott i strömförsörjning till styrenhet bränslesystem.
Felsymptom:
Motor orkelös, stannar, startar ej eller ryckig gång.

1-5-4 =EGR (tänder miljölampan)
Villkor:
Kall motor (lägre temperatur än 65 °C).
Stigande temperatur på temperaturgivare (minskande signalnivå).
Om styrenheten känner att EGR temperaturgivarens signalnivå ändrar sig mer än de förutbestämda (temperaturberoende) värdena innan motortemperaturen har nått 65 °C, tolkar styrenheten detta som att EGR flöde förekommer och felkod sätts.
Felorsak:
Felaktig EGR ventil (läcker)
Felaktig signal till vakuumregulator (EGR omvandlare)
Felaktig vakuumregulator
Dålig jordförbindelse
Fel på motortermostaten
Felsymptom:
Motorn kan gå ojämnt på tomgång
Obs! Iakttag stor försiktighet vid losstagning av slangar (gul och vit). Bristningar eller sprickor i slangarna kan uppstå om slangarna dras av oförsiktigt från nipplarna.

2-1-4 = Impulsgivare
Villkor:
Impulsgivarsignal saknas sporadiskt.
Felorsak:
Skadat eller repigt svänghjul/medbringarplåt.
Glappkontakt i anslutningar.
Felaktigt monterad impulsgivare (Avståndet mellan svänghjul och medbringarplåt är för stort).
Felsymptom:
Utebliven start, speciellt varm motor.
Motorn rycker kraftigt.

2-2-4 = Motortemperaturgivarsignal
Villkor:
Om signalen från motortempgivaren motsvarar en temperatur under -40 °C eller över 120 °C sätts felkoden.
Styrenheten antar då en motortemperatur på cirka 90 °C (limp home) så att bilen är körbar.
Felorsak:
Avbrott eller kortslutning till jord i ledningar.
Kontaktresistans i anslutningar.
Dålig stomanslutning av signaljord.
Avbrott eller kortslutning till jord i tempgivaren.
Felsymptom:
Normalt inga felsymptom.

2-3-4 = Spjällkontaktsignal
Villkor:
Signal från spjällkontakt i tomgångsläge saknas, eller att styrenheten får ingen signal från spjällägesgivaren vid motorbroms med bränselavstängning.
Felorsak:
Avbrott i ledningen till styrenheten.
Avbrott i tomgångskontakten.
Feljusterad tomgångskontakt.
Felsymptom:
Varm motor svårstartad.
Dålig tomgång.

2-4-1 = EGR (tänder miljölampan)
Villkor:
Kall motor (lägre temperatur än 65 °C) och stigande temperatur på temperaturgivare.
Varm motor (högre än 65 °C), motor på dellast och EGR signalen förändras ej.
Om styrenheten känner att EGR temperaturgivaren ändrar sig mer än 60 mV innan motortemperaturen har nått 65 °C, tolkar styrenheten detta som att EGR flöde förekommer och felkod sätts.
När styrenheten lägger ut en styrsignal till vakuumregulatorn ska signalen från EGR temperaturgivaren förändras. Om signalen från givaren inte förändras tolkar styrenheten detta som ett flödesfel och sätter felkod.
Felorsak:
Felaktig EGR ventil (läcker alt. öppnar ej)
Felaktig signal eller spänning saknas till vakuumregulator (EGR omvandlare)
Felaktig vakuumregulator
Dålig jordförbindelse
Fel på motortermostaten
Avbrott i signalledning
För dåligt vakuum till EGR ventilen (i vita slangen)
Fel på gul slang (spräckt, igensatt)
Felsymptom:
Motorn kan gå ojämnt på tomgång.
Obs! Iakttag stor försiktighet vid losstagning av slangar (gul och vit). Bristningar eller sprickor i slangarna kan uppstå om slangarna dras av oförsiktigt från nipplarna.

4-1-3 = EGR-temperaturgivaren (tänder miljölampan)
Villkor:
Styrenheten använder sig av signalen från EGR-temperaturgivaren för att fastställa om det finns något EGR-flöde eller ej. Om styrenheten får en signal som är för hög, för låg eller är felaktig (dvs temperaturgivarens signal förändras då styrenheten inte lägger ut något EGR-flöde) sätts felkod.
Felorsak:
Felaktig temperaturgivare (avbrott eller kortslutning i givaren, resistansen hos givaren är vid rumstemperatur ca 500-600 Ω).
Avbrott på signalledning.
Kortslutning till jord på signalledning.
Avbrott på jordledningen.
Kortslutning till annan ledning.
Felaktig styrenhet monterad (t.ex. NTC-typ).
Senast redigerad av 2 Jocke S., redigerad totalt 0 gång.
Användarvisningsbild
av Sparkz
#209337
Det är på gång, men jag väntar lite. Kommer antagligen att flytta den till FAQ, och i samband med det rensa bort lite ovidkommande inlägg. (Som det här!)
Användarvisningsbild
av Jocke S.
#209339
Sparkz skrev:Det är på gång, men jag väntar lite. Kommer antagligen att flytta den till FAQ, och i samband med det rensa bort lite ovidkommande inlägg. (Som det här!)
Har du tid med detta? Du ska ju snart hit (i närheten) å skruva PV... :wink:
Om vädret tillåter, tar jag grabben med mig och kollar lite race... :-)-)
Användarvisningsbild
av Sparkz
#209350
Ja det får ju bli efter helgen om ingen annan tar det. Läggdags nu, och jag åker direkt från jobbet i morgon.
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga däck! :wink:
Användarvisningsbild
av Jocke S.
#209454
ABS-system:
1-2-5 = Hjulsensor
Villkor:
*Om signalen från en av hjulsensorerna är felaktig registerar styrenheten felet och lagrar felkoden.
Felorsak:
*Skadat tandhjul.
*Felaktigt monterat tandhjul.
*Felaktigt avstånd mellan sensor och tandhjul.
Felsymptom:
*ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet ur funktion.

1-3-5 = Styrenhet
Villkor:
Vid tändningspåslag kontrollerar styrenhetens självdiagnos att de interna signalerna är korrekta och att arbetscykeln löper enligt den tidsdelning som är programmerad i minnet. Om något felaktigt värde upptäcks kommer styrenheten att registrera felet och lagra felkoden.
Felorsak:
Internt fel i styrenhet.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet ur funktion.

1-4-2 = Bromsljuskontakt
Villkor:
Styrenheten kontrollerar genom jämförelse med sin referensspänning att bromsljuslamporna är hela. Vid en ABS-reglering kontrolleras även att bromsljuskontakten fungerar.
Om bromljuslamporna är trasiga eller förbindelsen från lamporna till styrenheten är bruten, kommer styrenheten att lagra felkoden 1–4–2.
Felorsak:
Trasig säkring. 940: säkring #4 960: säkring #27
Trasiga bromsljuslampor.
Avbrott i ledning mellan bromsljuslamporna och styrenheten.
Felaktig bromsljuskontakt.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser inte. ABS-systemet är i funktion.

1-5-1 = Vänster framhjulsensor
1-5-2 = Höger framhjulsensor
1-5-5 = Bakaxelsensor
Gällande ovan felkoder 1-5-1, 1-5-2, 1-5-5.
Villkor:
Om signalen från sensorn saknas, på grund av ledningsbrott eller kortslutning till spänning i kabel eller sensor, registrerar styrenheten felet och lagrar en felkod. Felkoden lagras även om bilen står stilla med tändningen av.
Felorsak:
Avbrott i sensor eller ledning, alternativt kortslutning till spänning (12 volt).
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet ur funktion.

2-1-5 = Ventilrelä
Villkor:
Varje gång som styrenheten får matningsspänning vid tändningspåslag, testar den under ca 1 sekund funktionen hos ventilrelät. Om fel uppstår under körning kommer systemet att vara inaktivt och ABS-varningslampan att tändas. När systemet är inaktivt kommer styrsignalen till hydraulenheten, dvs signalen till ventilrelät, att ha en spänning på ca 12 volt, som kopplar ur ventilrelät så att ventilspolarna blir spänningslösa.
Om signalen till ventilrelät saknas eller är kortsluten till 12 volt spänning eller till jord, registrerar styrenheten felet och lagrar felkoden.
Styrspänning (hydraulaggregat, stift 2 från styrenhetens #27)
Kortslutning till jord registreras vid testen av ventilrelät, som sker när tändningen sätts på. Felkod 2–1–5 lagras. Om kortslutningen till jord uppstår under körning, registreras detta först vid nästa tändningspåslag, dvs ingen registrering under körning. Kortslutning till +12 volt registreras direkt och felkod 2–1–5 lagras.
Övervakningssignal (hydraulaggregat stift 4 till styrenhetens #32)
Kortslutning till jord registreras direkt och felkod 2–1–5 lagras. Kortslutning till +12 volt som uppstår under körning registreras först vid nästa tändningspåslag, med andra ord så kommer en kortslutning till +12 V ej att registreras efter det att ventilrelät slagit till.
Felorsak:
Felaktigt ventilrelä.
Matningsspänning till stift 8 på hydraulenhetens kontaktstycke saknas.
Styrspänning till stift 2 på hydraulenhetens kontaktstycke saknas, d.v.s. det finns ett avbrott eller en kortslutning till 12 volt eller till jord.
Övervakningssignal till styrenheten saknas, d.v.s. avbrott eller kortslutning till hydraulenhetens kontaktstycke, stift 4.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet är ur funktion.

2-3-1 =Vänster framhjulsensor
2-3-2 = Höger framhjulsensor
2-3-5 = Bakaxelsensor
Gällande ovan felkoder 2-3-1, 2-3-2, 2-3-5.
Villkor:
Om signalen från sensorn saknas registrerar styrenheten, under körning, felet och lagrar felkoden. Felet registreras genom jämförelse av de olika hjulhastigheterna.
Felorsak:
Kortslutning i hjulsensor eller kabel till jord.
För stort avstånd mellan sensor och tandhjul.
Felaktigt monterat tandhjul.
Felaktigt monterad sensor.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet är ur funktion.

4-1-1 = Ventil, vänster framhjul
4-1-3 = Ventil, höger framhjul
4-1-5 = Ventil, bakhjul
Gällande ovan felkoder 4-1-1, 4-1-3, 4-1-5.
Villkor:
Om det blir avbrott i någon av ventilerna eller ledningar till dessa, kommer signalen från styrenheten att stänga av ventilrelät.
Om signalen till ventilen saknas, registrerar styrenheten felet och lagrar felkoden.
Felorsak:
Avbrott i ventilspole eller ledning, alternativ kortslutning till spänning (12 volt). Kortslutning till 12 volt upptäcks endast under självtest, vid 6–km/h. Kortslutning till 0 volt upptäcks alltid direkt.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet är ur funktion.

4-4-3 = Pumpmotor/relä
Villkor:
När bilen har börjat rulla, kontrollerar styrenheten, vid en hastighet av ca 6 km/tim, att inga fel finns i hydraulenhetens pumpmotorkrets i form av dåliga anslutningar avbrott eller kortslutning.
Om ett fel uppstår i pumpmotor eller pumpmotorrelä, lagrar styrenheten felkoden under körning.
Felorsak:
Felaktigt pumpmotorrelä.
Felaktig pumpmotor.
Styrspänning till stift 12 på hydraulenhetens kontaktstycke saknas.
Övervakningssignal till styrenheten saknas, dvs avbrott eller kortslutning till 0 volt.
Felsymptom:
ABS-varningslampan lyser. ABS-systemet ur funktion.

Det finns såklart massor av diagram på[…]

Inköp av en laddplatta fick det bli, snyg[…]

Som topicen, en kollega som beställde sin V60[…]

FTT laddar ~0.55bar typ(LTT ~0.3bar). Och som sa[…]